Vážení kolegové, partneři, spolupracovníci.
Projekt OP VK Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva zahájil svoji činnost od 1.1.2011 a jeho realizace byla ukončena 31.12.2013. Realizační tým projektu tímto děkuje všem, kteří se kromě něj na úspěšném průběhu podílel, zejména všem partnerským organizacím, všem učitelům, kteří svědomitě připravovali a inovovali předměty v rámci projektu a ostatním zaměstnancům Právnické fakulty, kteří k realizaci přispěli.
V rámci udržitelnosti projektu Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva bude i nadále existovat Ústav dovedností výuky a inovace studia, který převzal od projektu všechny výstupy a bude v rámci Právnické fakulty na chod projektu navazovat.

Závěrečná konference projektu TDP

Uskutečněné akce

 • Workshop ADVOCACY s Davidem Hodgkinsonem
  Dne 10.12.2013 se uskutečnil workshop pod názvem ADVOCACY s lektorem Davidem Hodgkinsonem, působícím na Derby University v Anglii. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop NEGOTIATION s Davidem Hodgkinsonem
  Dne 9.12.2013 se uskutečnil workshop pod názvem NEGOTIATION s lektorem Davidem Hodgkinsonem, působícím na Derby University v Anglii. ... podrobnosti ZDE

 • Závěrečná konference projektu
  Dne 27.11.2013 se uskutečnila závěrečná konference projektu pod názvem "Profesionálové v právu", na které byl zhodnocen průběh a přínos projektu "Teorie - dovednosti - praxe". Hlavními řečníky byla děkanka právnické fakulty prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. a Mgr. Vítězslav Dohnal z Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

 • Dovednostní metody výuky zaměřený na myšlenkové mapy (mind maps)
  Cílem workshopu bylo seznámit posluchače s využitím myšlenkových map ve výuce právních předmětů, vytvářením myšlenkových map, využitím myšlenkových map pro řešení problémů, plánování, time management, využitím myšlenkových map pro tvorbu závěrečných prací. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop Dovedností formy výuky finančního práva
  Workshop Dovednostní metody výuky finančního práva byl zaměřen na inovaci a případně vytvoření nových předmětů v oblasti finančního práva a národního hospodářství s důrazem na dovednostní složku výuky. ... podrobnosti ZDE

 • Škola lidských práv
  24. - 28.6.2013 - Škola lidských práv se uskutečnila za přímého spolupůsobení Pro bono aliance. ... podrobnosti ZDE

 • Lektorské dovednosti
  Workshopy pro doktorské studenty jsou zaměřeny na dovednostní formy výuky a mají přispět k rozšíření znalostí o dovednostních formách výuky u zástupců cílové skupiny. Workshopy mají přispět ke zvýšení schopností studentů zvládat konfliktní studenty ve výuce, poskytovat studentům efektivní zpětnou vazbu, pracovat se skupinovou dynamikou ve výuce a využívat interaktivní a dovednostní metody ve výuce práva.
  Termíny: 6.3.2013, 14.3.2013, 21.3.2013, 25.3.2013, 4.4.2013, 10.4.2013 a 6.9.2013 ... podrobnosti ZDE

 • Lektorské dovednosti při výuce na vysoké škole
  Workshopy pro doktorské studenty jsou zaměřeny na dovednostní formy výuky a mají přispět k rozšíření znalostí o dovednostních formách výuky u zástupců cílové skupiny. Workshopy mají přispět ke zvýšení schopností studentů zvládat konfliktní studenty ve výuce, poskytovat studentům efektivní zpětnou vazbu, pracovat se skupinovou dynamikou ve výuce a využívat interaktivní a dovednostní metody ve výuce práva. ... podrobnosti ZDE

 • Workshop - Dovednosti, etika a studentské odborné praxe
  Ústav dovednostní výuky a inovace studia uskutečnil workshop na téma Dovednosti, etika a studentské odborné praxe. Přednášející JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. hovořila o etice vystupování, oblékání a chování se v konkrétních situacích, do kterých se v rámci povinné praxe studenti mohou dostat. Dále rozvedla schopnosti administrativních a komunikačních dovedností, formy písemné komunikace, prezentační dovednosti své osoby i společnosti, u které je praxe vykonávána. ... podrobnosti ZDE
Základní informace o projektu

Název projektu: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0198

Financování: ESF a státní rozpočet České republiky

Poskytnutá dotace: 19.082.966,10 Kč

Období řešení: 1/2011 až 12/2013

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan NeckářPodrobnější informace

Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Páteří vzdělávacího systému je právně dogmatická výuka.
Od roku 2000 došlo na trhu práce k zásadním změnám. Dílem v souvislosti s personálním naplněním v oblasti justice, zvýšené konkurence na poli advokacie, dílem díky neustále se zvyšujícímu počtu absolventů právnických fakult v České republice. Sílí tlak odběratelské sféry na rychlou adaptaci v praxi a na aktivní znalost mezioborových souvislostí a jejich aplikaci od počátku výkonu práce. Na tento nový směr však dosud nebylo ze strany vysokých škol plně reagováno.
Realizací projektu budou reflektovány potřeby odběratelské sféry a rozšíří se možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání. Studenti doktorského studia práva a akademičtí pracovníci budou nuceni osvojit si nové moderní pedagogicko-didaktické metody výuky. Výuka typu "jedenkrát vyzkoušené je více než mnohokrát přečtené" je výukovým trendem na řadě prestižních zahraničních univerzit.

Stručný obsah projektu

Páteří projektu je inovace výuky v oboru Právo zavedením metod propojujících právní dogmatiku s praxí. Konkrétní podoba předmětů bude rozmanitá: od realizace odborných praxí, klinické výuky propojující speciální znalosti s výkonem praxe v terénu, předmětů kladoucích důraz na různé právnické dovednosti (akademické psaní, formulace smluv, hypotéz atd.) až například ke klauzurnímu zkoušení či realizaci odborných předmětů v cizích jazycích. Předpokládá se i propojení na oblast ekonomie, managementu, tak jak to vyplývá z potřeb a požadavků budoucích zaměstnavatelů. O část dovednostních předmětů bude obohacena výuka bakalářského oboru Vyšší justiční úředník. Důležitým druhým pilířem projektu je vzdělávání těch, kteří budou takovouto výuku zajišťovat. Projekt předpokládá vzdělávání studentů doktorského studia a mladých pedagogů fakulty (externích či interních), kteří by ve výuce působili. Vzdělávání proběhne za pomoci i zahraničních expertů oslovených fakultou v rámci přípravy projektu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu. Prostředkem inovace je modernizace výukových metod směrovaná k propojení teorie a praxe právnického vzdělávání. Výsledkem je zvýšení flexibility a kreativity absolventů. To jim umožní lepší uplatnění v tradičních právních oblastech a uplatnění i tam, kde jsou vyžadovány znalosti z dalších oblastí, čímž se zvýší možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

V návaznosti na definovaný cíl budou vytvořeny:
 • předměty, jejichž náplní je nácvik praktických právních dovedností (například sepsání žaloby, sepsání doložek smlouvy, sepsání právních memorand atd.),
 • předměty, jejichž náplní je řešení případových studií a simulovaných řízení (moot court), včetně ověřování znalostí pomocí klauzurních prací,
 • předměty klinické výuky propojující specializované právní znalosti a jejich aplikaci v praxi; zvláštní důraz bude kladen na předměty akcentující problematiku lidských práv a ochranu spotřebitelů,
 • podnikatelské inkubátory jako předměty, které umožňují simulovat vytváření a fungování subjektu v simulovaných podmínkách konkurenčního prostředí,
 • podmínky a systém odborných praxí v jednotlivých oblastech práva,
 • předměty, které akcentují používání odborného jazyka v právních textech (českých i cizích) a situacích,
 • předměty připravující studenty na právní rešerše pramenů či jinak je připravující na praxi.

Nedílnou součástí všech aktivit bude důraz na využívání všech aktuálně dostupných informačních právních systémů a informačních zdrojů. Současně bude metodologie využito i pro zavedení dovednostních předmětů do výuky oboru Vyšší justiční úředník. V návaznosti na realizaci projektu bude působeno na akademické pracovníky a studenty doktorského studijního programu směrem k rozvoji jejich pedagogicko-didaktických schopností jako nezbytné podmínky úspěšného naplnění cílů.nahoru