| | | | |


Média

Dnes se otevírá Klinika exekutorského práva (6.3.2013)

Praha, 6. března 2013 (EK ČR) – Právě dnes se otevírá Klinika exekutorského práva. Tento unikátní vzdělávací projekt je společným počinem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.

Speciální předmět o exekučním řízení určený studentům práv povedou odborníci z řad Exekutorské komory. Smyslem je seznámit studenty s dílčími problémy exekučního práva z pohledu soudu, soudního exekutora, věřitele, dlužníka a dalších zúčastněných subjektů. „Upozorníme na hlubší souvislosti, zaměříme se na aktuální judikaturu. Studenti také budou mít možnost řešit příklady vycházející z praxe. Budou například vypracovávat podání na základě reálných podkladů. Dále jim umožníme zúčastnit se bezplatných poraden Exekutorské komory, soupisu movitých věcí dlužníka, dražebního jednání a podobně. Zkrátka absolventi Kliniky exekutorského práva zhlédnou chod exekutorského úřadu v reálném měřítku a budou vybaveni relevantními odbornými informacemi, které se studentům jinak dostávají jen pomálu. Deficit v oblasti odborných znalostí o exekucích je značný nejenom mezi studenty. Proto si nesmírně vážím toho, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity má zájem tento nedostatek napravit a že tomu můžeme být tímto způsobem nápomocni,“ říká prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek

„Tenhle nápad vítám. Myslím, že ze strany naší fakulty je to dobrý krok. O Kliniku exekutorského práva byl velký zájem. Jen co se předmět objevil v elektronickém systému k zápisu na letní semestr, byl obsazen. Míst tam bylo jen dvacet, naštěstí jsem se vešla. Mí kolegové z ročníku už ale takové štěstí neměli, budou to muset zkusit v dalších semestrech,“ uvádí studentka Právnické fakulty MUNI Petra Pimková. Studenti Kliniky exekutorského práva na Masarykově univerzitě budou zejména vypracovávat podání k soudu nebo soudnímu exekutorovi, rozhodnutí exekučního soudu nebo soudního exekutora. V osnově odborného předmětu jsou i úlohy týkající se procesních úkonů, práce s judikaturou atp.

„Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Jsme proto velmi rádi, že Exekutorská komora ČR je ochotna spolupracovat na tomto dovednostním předmětu. Spolu s ostatními předměty vytvořenými v rámci projektu Teorie – dovednosti – praxe tak umožní studentům kontakt s praxí již během studia, což zcela jistě přispěje k jejich vyšší uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,“ doplňuje hlavní řešitel projektu Mgr. Jan Neckář z Masarykovy univerzity.

Další podrobosti naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2013/MVD030K.

Zdroj: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1073-dnes-se-otevira-klinika-exekutorskeho-prava-6-3-2013?w=


Článek v časopise MUNI.CZ

Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva
Výuka práva se zaměří na praktické dovednosti

 Jedenkrát vyzkoušené je víc než mnohokrát přečtené - s tímto mottem uspěl projekt inovace studia práva při žádosti dotace z OP VK. Studenti se díky získaným více jak 19 milionům korun mohou těšit na praktičtější výuku, inovaci odborné praxe či simulovaná soudní řízení.

„Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností,“ popsal situaci řešitel projektu Jan Neckář. Pod vedením děkanky Právnické fakulty prof. Rozehnalové byl proto připraven projekt, který má inovovat studijní plány magisterského oboru Právo a bakalářského oboru Vyšší justiční úředník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Základem projektu je zavedení předmětů propojujících právní teorii s praxí pomocí nových výukových metod. „Konkrétní podoba předmětů bude rozmanitá: od simulovaných řízení, přes klinickou výuku spojující speciální znalosti s výkonem praxe v terénu, předměty kladoucí důraz na různé právnické dovednosti jako jsou akademické psaní, formulace podání, smluv nebo hypotéz, až například ke klauzurnímu zkoušení či realizaci odborných předmětů v cizích jazycích,“ popsal Neckář.

Chystá se i propojení práva s oblastí ekonomie a managementu tak, jak to vyplývá z potřeb a požadavků budoucích zaměstnavatelů. Relativně samostatnou část projektu představuje inovace systému odborných praxí.

Studenti se mohou již od podzimního semestru 2011 těšit na předměty, v rámci kterých si vyzkouší praktické právní dovednosti, například sepsání žaloby či sepsání doložek smlouvy, dále na předměty, jejichž náplní bude řešení případových studií a simulovaných řízení (moot court). „Zvláštní důraz bude kladen na předměty akcentující problematiku lidských práv. Zajímavé budou také předměty, které umožňují simulovat průběh řízení v různých odvětvích práva,“ nastínil řešitel projektu.

Druhým pilířem projektu je pak vzdělávání těch, kteří budou takovouto výuku zajišťovat. „Projekt předpokládá vzdělávání studentů doktorského studia a interních i externích pedagogů fakulty, kteří by následně aplikovali nové metody výuky i v ostatních předmětech,“ doplnil řešitel projektu. Počítá se také se zapojením zahraničních expertů.

Projekt má přispět zejména ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů. „Kvůli personálnímu naplnění v oblasti justice, zvýšené konkurenci na poli advokacie, díky neustále se zvyšujícímu počtu absolventů českých právnických fakult sílí tlak odběratelské sféry na rychlou adaptaci absolventů v praxi a na aktivní znalost mezioborových souvislostí a jejich aplikaci od počátku výkonu práce. Na tento nový směr však dosud nebylo ze strany vysokých škol plně reagováno. Proto jsme přišli s projektem, který reflektuje potřeby odběratelské sféry a rozšíří možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání,“ shrnul Neckář.

PDF verze speciální přílohy časopisu MUNI.CZ - "Projekty"nahoru