| | | | |


Základní informace o projektu

Název projektu: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0198

Financování: ESF a státní rozpočet České republiky

Poskytnutá dotace: 19.082.966,10 Kč

Období řešení: 1/2011 až 12/2013

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Jan NeckářPodrobnější informace

Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Páteří vzdělávacího systému je právně dogmatická výuka.
Od roku 2000 došlo na trhu práce k zásadním změnám. Dílem v souvislosti s personálním naplněním v oblasti justice, zvýšené konkurence na poli advokacie, dílem díky neustále se zvyšujícímu počtu absolventů právnických fakult v České republice. Sílí tlak odběratelské sféry na rychlou adaptaci v praxi a na aktivní znalost mezioborových souvislostí a jejich aplikaci od počátku výkonu práce. Na tento nový směr však dosud nebylo ze strany vysokých škol plně reagováno.
Realizací projektu budou reflektovány potřeby odběratelské sféry a rozšíří se možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání. Studenti doktorského studia práva a akademičtí pracovníci budou nuceni osvojit si nové moderní pedagogicko-didaktické metody výuky. Výuka typu "jedenkrát vyzkoušené je více než mnohokrát přečtené" je výukovým trendem na řadě prestižních zahraničních univerzit.

Stručný obsah projektu

Páteří projektu je inovace výuky v oboru Právo zavedením metod propojujících právní dogmatiku s praxí. Konkrétní podoba předmětů bude rozmanitá: od realizace odborných praxí, klinické výuky propojující speciální znalosti s výkonem praxe v terénu, předmětů kladoucích důraz na různé právnické dovednosti (akademické psaní, formulace smluv, hypotéz atd.) až například ke klauzurnímu zkoušení či realizaci odborných předmětů v cizích jazycích. Předpokládá se i propojení na oblast ekonomie, managementu, tak jak to vyplývá z potřeb a požadavků budoucích zaměstnavatelů. O část dovednostních předmětů bude obohacena výuka bakalářského oboru Vyšší justiční úředník. Důležitým druhým pilířem projektu je vzdělávání těch, kteří budou takovouto výuku zajišťovat. Projekt předpokládá vzdělávání studentů doktorského studia a mladých pedagogů fakulty (externích či interních), kteří by ve výuce působili. Vzdělávání proběhne za pomoci i zahraničních expertů oslovených fakultou v rámci přípravy projektu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu. Prostředkem inovace je modernizace výukových metod směrovaná k propojení teorie a praxe právnického vzdělávání. Výsledkem je zvýšení flexibility a kreativity absolventů. To jim umožní lepší uplatnění v tradičních právních oblastech a uplatnění i tam, kde jsou vyžadovány znalosti z dalších oblastí, čímž se zvýší možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

V návaznosti na definovaný cíl budou vytvořeny:
  • předměty, jejichž náplní je nácvik praktických právních dovedností (například sepsání žaloby, sepsání doložek smlouvy, sepsání právních memorand atd.),
  • předměty, jejichž náplní je řešení případových studií a simulovaných řízení (moot court), včetně ověřování znalostí pomocí klauzurních prací,
  • předměty klinické výuky propojující specializované právní znalosti a jejich aplikaci v praxi; zvláštní důraz bude kladen na předměty akcentující problematiku lidských práv a ochranu spotřebitelů,
  • podnikatelské inkubátory jako předměty, které umožňují simulovat vytváření a fungování subjektu v simulovaných podmínkách konkurenčního prostředí,
  • podmínky a systém odborných praxí v jednotlivých oblastech práva,
  • předměty, které akcentují používání odborného jazyka v právních textech (českých i cizích) a situacích,
  • předměty připravující studenty na právní rešerše pramenů či jinak je připravující na praxi.

Nedílnou součástí všech aktivit bude důraz na využívání všech aktuálně dostupných informačních právních systémů a informačních zdrojů. Současně bude metodologie využito i pro zavedení dovednostních předmětů do výuky oboru Vyšší justiční úředník. V návaznosti na realizaci projektu bude působeno na akademické pracovníky a studenty doktorského studijního programu směrem k rozvoji jejich pedagogicko-didaktických schopností jako nezbytné podmínky úspěšného naplnění cílů.nahoru